Adatkezelési szabályzat


Az adatkezelési szabályzat célja

A jelen adatkezelési rendelkezések célja a Creditum Partner Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószám: 25980435-2-42; cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-09-299817, a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvek rögzítése.

Az itt olvasható szabályok megalkotásakor az Adatkezelő különös gondossággal vette számításba az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit. Az itt megjelenített adatkezelési rendelkezések további célja, hogy az Adatkezelőtől származó szolgáltatások minden területén, - bármilyen megkülönböztetés nélkül - minden egyén számára biztosítva legyen, személyes adatainak kezelése során a jogait teljes mértékben tiszteletben tartva.
 

Az adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

Adatokat kizárólag tisztességesen és a törvényeknek teljesen megfelelve szabad megszerezni és kezelni.

Adatokat kizárólag meghatározott és törvényes cél érdekében lehet tárolni, attól eltérő módon tilos felhasználni.

Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, nem túllépve azon.

Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során kiváltképp betartja a jogszabályok által rögzített korlátozásokat, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján bármikor tájékoztatja.

Az Adatkezelő egyes esetekben – hivatalos rendőrségi vagy bírósági intézkedés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés továbbá mindezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdeksérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára elérhetővé teszi az érintett Felhasználó adatait. A korábbiakon túlmenően az Adatkezelő jogosult a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, vele szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló alvállalkozói számára hozzáférhetővé tenni a Felhasználó adatai. A Felhasználó a jelen pontban meghatározott körben felmenti az Adatkezelőt, hogy a titoktartási kötelezettségét fenntartsa.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy mind saját tevékenysége, mind a harmadik felekkel, mint adattovábbítókkal való együttműködése során a Felhasználó, mint ügyfél számára releváns promóciókat mutasson be, ennek érdekében, a Felhasználó meghatalmazása alapján, használja a már említett adattovábbító(k)nál elérhető a Felhasználóhoz, mint ügyfélhez tartozó személyes adatokat.

 

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő rögzíti a Regisztrációval megadott, illetve harmadik fél részéről adattovábbítás keretében az Adatkezelő részére átadott személyes adatok az Adatkezelő rendszerében.

Az Adatkezelő fenntartásában és működtetésében lévő – az Adatkezelő Általános Szerződési Feltétele (ÁSZF) 2. pontjának első bekezdése szerinti - Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat használó felhasználók (a továbbiakban és jelen szabályzatban bárhol: Felhasználó) által a szolgáltatás igénybe vételekor megadott adatok. A Honlapon Felhasználó általi böngészésekor létrejövő információk (milyen aloldalakat néznek meg a Felhasználók, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg igénybe venni) rögzítésre kerülnek (lásd még a jelen szabályzat VI. pontjában /Cookie-k használata/ rögzítetteket).

Az Adatkezelő részére a szabályzat 5.4. pontjában rögzített felhatalmazás alapján az Együttműködő Partner által adattovábbítás keretében átadott a Felhasználóra vonatkozó - jelen szabályzat 5.4. pontjában rögzített - adatok.
 

Az adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama

A jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával a Felhasználó - az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében - önkéntes és megfelelő (az adatkezelés időtartamára, céljára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő) informáláson alapuló hozzájárulásával az Adatkezelőt felhatalmazza: 

 1. a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő, a szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló együttműködő partnerei, értékesítői, megbízottjai, vállalkozói, nyomdászai, képviselői számára, a Felhasználó részére nyújtandó - az előzőekben rögzített - tanácsadás céljából illetve marketing célokra átadja.
 2. a hozzájárulás visszavonásáig - az Adatkezelővel létrejövő szerződéses kapcsolat megszakadása után is vagy a jogviszony létrejöttének bármely okból származó meghiúsulása esetén is - a részére átadott személyes adatait piackutatási, statisztikai és marketing célokra, valamint tanácsadási célból nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza, és továbbítsa.
 3. az Adatkezelő és az korábbi pontban felsorolt személyek és szervezetek hirdetési célokból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül a Felhasználót értesítsék az Adatkezelő, illetve harmadik személy szolgáltatásiról és termékeiről.
 4. információkat tartalmazó dokumentumokat – akár elektronikus úton vagy telefonon – bekérjen, azokat ellenőrizze és tárolja.
 5. szolgáltatásainak ellátása, illetve azok minőségének ellenőrzése céljából levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül üzleti titoknak illetve személyes adatnak minősülő Felhasználói adatokra vonatkozó tájékoztatást, és ilyen


 

A Felhasználó - a jelen szabályzat elfogadásával - tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy:

 1. a szabályzat elfogadásának minősül a Holnapon és harmadik fél által fenntartott Weboldalon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele /ami történhet a szolgáltatás összehasonlító Kalkulátor (ÁSZF 4.1. pont) igénybe vételével, továbbá a Honlapon és harmadik fél által működtetett Weboldalon keresztül elérhető további - Creditum Partner által nyújtott - szolgáltatásokra történő regisztrálás (ÁSZF 2. pont második bekezdés), illetve az előzőekben hivatkozott szolgáltatás igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” gombra történő kattintás útján/
 2. amennyiben a szolgáltatást bármely okból nem igényli, vagy a szolgáltatás használata után a szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor, az igénybevételhez biztosított személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzleti célú megkeresés, piackutatási, és statisztikai adatkezelés céljára mindaddig kezelheti és felhasználhatja, ameddig az erre vonatkozó tiltó nyilatkozatot az Adatkezelő felé meg nem teszi.
 3. azt a tájékoztatást, miszerint jelen adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) bejelentésre került, amelyet a NAIH adatvédelmi nyilvántartásba vett, és ennek a NAIH-132777 nyilvántartási azonosító számot adta.
   

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a jelen szabályzatban leírt céloktól eltérő szándékkal nem használhatja fel. Személyes adatok – az említett szabályzatban meg nem jelölt - harmadik személynek vagy hatóságok részére történő kiadására csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett, előzetes hozzájárulásával kerülhet sor (kivéve azokban az esetekben, amikor a törvény ettől eltérően rendelkezik).

Az Adatkezelő nem vizsgálja a neki megadott személyes adatokat. A számára biztosított adatok helyességéért egyedül az azt megadó személy felel.  Mindegyik Felhasználó e-mail címének megadásakor egy időben felelősséget is vállal azért, hogy a megadott e-mail címről csakis ő használ szolgáltatást a Honlapon. Tekintettel erre a felelősségvállalásra egy megadott e-mail címen történt belépésekkel kapcsolatos bármilyen felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

A Felhasználó által biztosított személyes adatok csak addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri a kezelés megszüntetését. Az adatok törlésre kerülnek az erre irányuló kérés megérkezésétől számított 8 munkanapon belül. Az adatkezelés megszüntetése a személyes adatok visszafordíthatatlan és végleges törlése vagy az adatok ugyan ilyen módon történő személytelenítése (deperszonalizálás) útján történik meg. A deperszonalizálás eredményeképpen a Felhasználó és az Adatkezelő által kezelt adatai közötti kapcsolat helyreállításának lehetősége teljesen  megszűnik.

Jogellenes, félrevezető személyes adat használata vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, továbbá rendszer elleni támadás során az Adatkezelőnek jogában áll a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul eltávolítani, egyben bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.

A Felhasználó általi regisztrációnak minősül a Holnapon, illetve a harmadik fél által üzemeltetett weboldalon vagy applikáción keresztül Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételekor megjelenő ablakban történő adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt elhelyezett „Elfogadom” vagy „Tovább” vagy „Részletek” gombra kattintással (a továbbiakban: Regisztráció).

Az Adatkezelő jogot formál arra, hogy az itt olvasható Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítsa, mely alapján az Adatkezelőnek jogában áll különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés tartalmát és kondícióit vagy magát szabályzatot kiegészíteni vagy módosítani. Az Adatkezelő az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás és – ahol lehetséges - a Felhasználó részére küldött elektronikus üzenet (e-mail) útján értesíteni a Felhasználókat.

A módosított Adatkezelési Szabályzat hatálya azon Felhasználókra, akikkel kapcsolatban az Adatkezelő már a szabályzat módosítását megelőzően is adatkezelést folytatott, csak a módosított tartalmú Adatkezelési Szabályzat elfogadásával terjed ki.  Az előbb írtak vonatkozásában a módosított feltételeket elfogadásának tekinthető, az olvasható szabályzatban hivatkozott szolgáltatások Felhasználó által történő újbóli, ismételt, illetőleg folytatólagos igénybevétele. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételek fényében nem kívánja a továbbiakban adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, úgy jogosult az adatkezelést megszüntetni, amely ebben az esetben az Adatkezelővel, mint szolgáltatóval kötött, és még fennálló (hatályban lévő) szerződések felmondásának is minősül.
 

Adatfeldolgozás, Adattovábbítás

Az Adatkezelő a szabályzat szerinti adatkezeléssel összefüggő feladatai ellátása érdekében jogosult külső adatfeldolgozót igénybe venni. Az általa kezelt személyes adatokat maga – vagy külső adatfeldolgozó felkérésével - dolgozza fel. A külső adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenységében részt vevő, vele nem munkaviszonyban lévő, de szerződéses és titoktartási kötelezettség alatt álló személy, aki adatkezelési műveletekkel összefüggő technikai tevékenységet folytat az Adatkezelő nevében és javára.

Az Adatkezelő jogosult és köteles bármilyen olyan birtokában lévő és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságokhoz eljuttatni, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az Adatkezelő nem tehető felelőssé Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt.

A Felhasználó a „Regisztráció”-val felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy:

Az Adattovábbítási szolgáltatás keretében (Creditum Partner Általános Szerződési Feltételek 4.2. pont) a jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott, rá vonatkozó személyes adatok továbbításra kerüljenek a Holnapon és a harmadik fél által üzemeltetett weboldalon vagy applikáción keresztül, az Adatkezelő által megjelenített promócióban szereplő és Felhasználó által kiválasztott szolgáltatást nyújtó Együttműködő Partnerének, amely számára a kiválasztott szolgáltatás vonatkozásában a fenti adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánja felhasználni.

A rá vonatkozó, a 3. pontban részletezett személyes adatok továbbításra kerüljenek az Adatkezelő kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata(i) valamint az Adatkezelő felett tulajdonosi jogokat gyakorló jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részére, amelyek a hivatkozott adatokat direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) célra kívánják felhasználni.
 

Cookie-k használata

Az Adatkezelő, mint a Honlap üzemeltetője a Felhasználó hozzájárulása esetén egy vagy több karaktersorozatból felépülő azonosító file-t („cookie”-t vagy „süti”-t) helyez el a Felhasználó megjelenítő eszközén annak érdekében, hogy személyre szabott tartalmat nyújthasson a Felhasználónak. A Honlapon üzemeltetője külső szolgáltatók (Google Analytics, Google AdWords, Google Remarketing, DoubleClick, Adverticum, HotJar, Optimizely) követő kódjait is használja. A cookie-ban tárolt adatok segítségével a Felhasználó böngészője a későbbi látogatások során egyedileg azonosíthatóvá válik.

A sütit a Felhasználó törölheti eszközéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik használatát. A sütiket általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont alatt lehet kezelni.
 

A Felhasználók Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatos jogai

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy - az önkéntes adatszolgáltatásra tekintettel - bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak jelen szabályzat szerinti célokból történő kezelésének megszüntetését. A Felhasználó a személyes adatiban történő változást, illetve a személyes adatainak törlése iránti igényét a Honlapon keresztül a Felhasználó nevén nyilvántartott felhasználó fiókba történő belépést követően a személyes adatok menü pontban adatainak módosítása, illetve törlése útján jelezheti az Adatkezelő felé. A Felhasználó adatainak törlése esetén az Adatkezelő szolgáltatásainak újbóli igénybevételekor ismét meg kell adnia adatait.

A Felhasználó írásbeli értesítésére az Adatkezelő összes, a Felhasználó személyére vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított adatot írásban közöl vele a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Felhasználó a személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő e-mail címre (info@személyi-kölcsön.hu) küldött felkeresésben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről érkezik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 25 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá minden személyes adattal kapcsolatos kérdésben fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@személyi-kölcsön.hu e-mail címen.

Felelősség kizárása


1. Kalkulátor

A Szerző az elvárhatóság keretei között mindent megtesz a Kalkulátorban fellelhető hiteles, naprakész és pontos adatokért, ennek érekében pedig a legmagasabb fokú szakmai odafigyeléssel jár el a Honlap üzemeltetése során.  Tekintettel azonban arra, hogy a Kalkulátorban található adatok forrását az egyes pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó pénzintézetek és biztosítók internetes oldalain található dokumentumok (úgy mint: Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok, Hirdetmények, kondíciós listák, Ügyféltájékoztatók) jelentik, ezeknek tartalmi helyességére a Szerzőnek nincs hatása. Ezen túl mivel - a szolgáltatások összehasonlíthatóságáért végzett - az egyes szolgáltatások feltételeinek feldolgozása során elírások és a hibák sem küszöbölhetők ki teljes mértékben, a Szerző semmilyen felelősséget nem vállal a Kalkulátor tartalmának felhasználásából származó kárért vagy hátrányért. Ennek fényében kérjük, szánjon időt a szolgáltatónál történő tájékozódásra és a kiválasztott szolgáltatás megismerésére, majd az arra vonatkozó megalapozott döntését csak ezt követően hozza meg. Mindezek alatt fokozottan kérjük, hogy legyen figyelemmel jelenlegi és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességére.

A Kalkulátorban rögzített adatok tájékoztató jelleggel szerepelnek, kötelezettséget vagy ajánlati kötöttséget nem jelentenek a Szerzőre vagy a Kalkulátorban feltüntetett szolgáltatókra nézve. A szolgáltatások használatához illetve annak nyújtására vonatkozó megegyezés kivétel nélkül minden esetben – a szolgáltatás nyújtója és azt igénybe vevő személy között létrejövő - írásbeli szerződéssel történik.
 

2. A Honlap tartalma

A Creditum Partner Kft. (a továbbiakban: Szerző) nem vállal felelősséget a publikált tartalmak és információk minőségéért, teljességéért, helyességéért vagy időszerűségéért. Nem vonható felelősségre a Szerző a Honlapon megtalálható információk, adatok és tartalmak felhasználásából, vagy annak elmulasztásából, továbbá helytelen vagy nem teljes információk felhasználásából származó vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A súlyos gondatlanság esete és a bizonyított szándékosság ez alól kivételt képeznek. A Honlapon feltüntetett összes promóció kötelezettség és ajánlati kötöttségtől mentes a szolgáltatókra és a Szerzőre nézve. A Szerző kifejezetten fenntartja a jogot a Honlap bizonyos oldalainak és teljes kínálatának megelőző bejelentés nélküli átalakítására, a honlap működésének átmeneti felfüggesztésére, törlésére, kiegészítésére, továbbá végleges megszüntetésére.
 

3. Hivatkozások és linkek

A Szerző a Honlapon szerepeltetett külső weboldalakra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások ("hiperhivatkozás") esetén kizárja felelősségét a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldalakon megjelenő tartalmak vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy azok tartalmára nem lehet hatása, azokat nem hagyhatja jóvá, azok jelenlegi, jövőbeli arculatára, tartalmára befolyásoló ereje nincs. Ezekre tekintettel a Szerző kifejezetten elhatárolódik az hivatkozott és csatolt weboldal mindegyik olyan tartalmától, ami jogsértő, vagy mélyen sérti az erkölcsi vagy társadalmi normákat. A kitétel vonatkozik a Honlapon elhelyezett összes hivatkozásra, továbbá a Szerző által kreált fórumokon, vendégkönyvekben, linkgyűjteményekben, levelező listákon és minden, külső személyek által írható adatbázisokban létrehozott bejegyzésekre. A Szerző továbbá kizárja a felelősségét a jogellenes, hibás vagy nem teljes tartalmakért, különösen az így közzétett információk felhasználásából, vagy felhasználásának elmulasztásából származó károkért, az ilyen károkért adott esetben a hivatkozott oldal tulajdonosa vonható felelősségre.

Impresszum


A www.személyi-kölcsön.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Creditum Partner Kft. A Honlaphoz és a rajta keresztül elérhető tartalmakhoz kapcsolódó összes jog fenntartva. Mindezzel összhangban a Creditum Partner Kft. által készített és publikált tartalmak szerzői joga kizárólag a Creditum Partner Kft.-t illeti meg. Digitálisan vagy nyomtatott formában történő másolása ezeknek a tartalmaknak szigorúan tilos, kivéve, ha a szerző ehhez előzetes beleegyezését adta. A Honlapon megjelent tartalmakkal történő bárminemű jogtalan visszaélés büntetőjogi feljelentést és kártérítési pert von maga után.

A Honlapon elérhető szolgáltatás(ok) biztosítójára és a Honlap üzemeltetőjére vonatkozó adatok:
 

Cégnév: Creditum Partner Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: Cerditum Partner Kft.)
 

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.;
 

Adószám: 25980435-2-42;

 

Nyilvántartó hatóság /cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-09-299817,
 

E-mail: info@személyi-kölcsön.hu

Rólunk


Hitelfelvétel előtt állsz? Elvesztél a bankok kínálatában? Segítünk!
 

A Személyi-kölcsön.hu éppen azért jött létre, hogy segítsen eligazodni a személyi kölcsön ajánlatok között! Összegyűjtöttük a legjobb és legaktuálisabb ajánlatokat egy helyre, hogy kalkulátorunk segítségével te a legjobbat választhasd ki. Csak add meg, hogy mennyi pénzre van szükséged, mekkora futamidőt tudsz vállalni, és mekkora a fizetésed. A személyre szabott listából válaszd ki a neked legjobban tetsző banki ajánlatot és igényeld a hitelt oldalunkon keresztül!
 

Válaszd az élethelyzetedhez leginkább illő kalkulátort! KHR-es vagy? Nem probléma, segítünk! Magas a fizetésed? Megmutatjuk, hol kaphatod a legjobb kamatkedvezményeket. Keress gyorskölcsönt, vagy olyan hitelt, amihez nem kell munkáltatói igazolás vagy bankváltás!
 

A Személyi-kölcsön.hu csapata sok éves banki tapasztalattal a háta mögött elégelte meg, hogy csak nehezen lehet kiigazodni a hitelpiacon. Személyi kölcsön kalkulátorainkkal ingyenesen próbálunk segíteni a hitelfelvétel előtt. 

Általános szerződési feltételek

 1. Általános tájékoztató

A Creditum Partner Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: Creditum Partner Kft.; székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 10.; adószáma: 25980435-2-42; cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-09-299817; a továbbiakban: Creditum Partner) által fenntartott és üzemeltetett weboldal (http://www.személyi-kölcsön.hu a továbbiakban: Honlap), továbbá az azon megjelenő és elérhető szolgáltatások a biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokra fogékony és kíváncsi, fogyasztónak minősülő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) felvilágosítását akarja segíteni és a hatékony tájékozódást támogatja. Creditum Partner tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jelen Honlapon nyújtott szolgáltatások a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 3. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatások, illetve a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII törvény („Bit.”) 4.§ (1) bekezdés szerinti biztosítók által nyújtott termékek és szolgáltatások ismertetésére és összehasonlítására szolgáló reklámszolgáltatásnak minősülnek. Semmilyen formában nem végez a Creditum Partner a Hpt. szerinti közvetítői, illetve a Bit. szerinti biztosításközvetítői tevékenységet vagy annak minősülő tevékenységet. A Creditum Partner által végzett tevékenységi körök (szolgáltatásnyújtás) csak és kizárólag a már hivatkozott összehasonlító reklámszolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatási és adattovábbítási szolgáltatásra korlátozódik. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a (gazdasági) reklám olyan tájékoztatás, közlés, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: promóció). A fentebb leírtak alapján, ahol az ÁSZF, a Honlap, a Weboldal vagy a Creditum Partner által szerkesztett dokumentum (pl. szabályzat, nyilatkozat, stb.) promóciót említ, úgy az alatt (gazdasági) reklám értendő. Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a korábban hivatkozott szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses rendelkezéseket rögzíti.

 1. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett weboldalon (beleértve a hivatkozott weboldal okoseszközökre optimalizált megjelenítéséért felelős applikációkat is, a továbbiakban együttesen: Weboldal) keresztül nyújtott összes szolgáltatásra kiterjed. A Creditum Partner Honlapján mindenki szerezhet információt, nézelődhet, de a Honlapon elérhető egyes szolgáltatások csak a Felhasználó adatainak megadása után (Regisztráció) válnak elérhetővé.

Regisztrációnak minősül az Adatkezelő által - a Honlapon; illetve a szolgáltatók által üzemeltetett Weboldalon - elérhető szolgáltatások igénybevételekor a Felhasználó általi adatkitöltés és a tájékoztató szöveg alatt található „Elfogadom”, „Részletek” vagy „Tovább” gombra kattintás (a továbbiakban: Regisztráció).

A Creditum Partner fenntartja a jogot magának arra, hogy függően önálló döntésétől egyoldalúan módosítsa, megváltoztassa az ÁSZF-et (beleértve az ÁSZF-ben olvasható szolgáltatások megszüntetését is). Ebből következően – tehát egyoldalú módosítás útján - a Creditum Partner különösen jogosult, de nem kizárólagosan az ÁSZF-ben leírt szolgáltatásokat, azok tartalmát és feltételeit, illetve magát az ÁSZF-et kiegészíteni vagy módosítani. A Creditum Partner köteles a részletezett módosításokról legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon megjelentetett figyelemfelhívás útján értesíteni a Felhasználókat. Ha a Felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal felmondani.

 1. Szerződés létrejötte és megszűnése

A Honlapon vagy harmadik fél által fenntartott Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével (ami megtörténhet a szolgáltatás összehasonlító kalkulátor (a továbbiakban: Kalkulátor) használatával, vagy a Honlapon és harmadik fél által üzemeltetett Weboldalon megtalálható más - Creditum Partner által nyújtott - szolgáltatásokra való regisztrálás útján) a Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az ÁSZF- et és kijelenti, hogy tisztában van a szolgáltatás(ok) használatához szükséges ismeretekkel, így – különösen, de nem kizárólagosan – megfelelő tudással rendelkezik a szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, jellegzetességeiről, annak minőségéről, áráról, és a szolgáltatás használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről/ kockázatokról.

A fentebb rögzítettek alapján a Creditum Partner által biztosított szolgáltatásokra vonatkozó szerződés úgy létesül, hogy a Felhasználó igénybe veszi a Honlap szolgáltatásait. A szerződés magyar nyelvű. A Kalkulátorra vonatkozó szolgáltatás használata esetén annak időtartamára jön létre szerződés, míg az egyéb szolgáltatások vonatkozásában határozatlan időre jön létre. Utóbbi esetén a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal (azaz felmondási idő nélkül) felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (elektronikus úton létrejött szerződés esetében a szerződés létrejöttének megfelelő módon és eszköz által). A Felhasználó az igénybe vett, de regisztrációhoz kötött szolgáltatásokra vonatkozó szerződését csak együttesen, valamennyi regisztrációhoz kötött szolgáltatásra vonatkozóan egyidejűleg tudja megszüntetni. Regisztrációhoz kötött szolgáltatásokra vonatkozó szerződés esetén a Felhasználó a felhasználói fiók általa történő törlése útján tudja gyakorolni az Őt megillető, azonnali hatályú felmondás jogát.

 1. Szolgáltatások, és azok tartalma

A regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat a Creditum Partner együttesen nyújtja. Ez alapján a Regisztrációval a Felhasználó a Creditum Partner által elérhető és regisztrációhoz kötött összes szolgáltatás megigényli.

 

4.1. Kalkulátor:

A Kalkulátort regisztráció nélkül, díjmentesen vehetik igénybe a Felhasználók. A Kalkulátoron keresztül nyújtott összehasonlító reklámszolgáltatás igénybevételére a következők szerint van lehetősége a Felhasználóknak:

 1. a Felhasználónak kiválaszthatja a hiteltípust, amivel kapcsolatban tájékoztatást szeretne.
 2. a hiteltípus meghatározása után a Felhasználó számára megfelelő hitelösszeg és futamidő megjelölésével pontosítható a listázandó promóciók paraméterei.
 3. a szolgáltatók egyedi kedvezményeket is ajánlanak a Felhasználók részére, amire vonatkozóan a Felhasználó további opciókat is megjelölhet a Kalkulátorban termékenként változóan.
 4. a promóciók automatikusan frissülnek, amennyiben a Kalkulátorban változás áll be.
 5. a Felhasználónak a megjelenített promóciókat részletesebben is megismerheti az ”i” gombra kattintva.

A Kalkulátorban megjelenő promóciókból a Felhasználó a hirdetésre vagy az abban elhelyezett gombra (pl.:„Elfogadom”; „Tovább”; „Részletek”; stb.) kattintva választhatja ki, hogy melyikről szeretne részletesebben tájékozódni a partner oldalán. Ennek megfelelően - az előző bekezdésben írtakon túl - a Felhasználónak lehetősége van, hogy a hirdetésben elhelyezett gombra (pl.: „Elfogadom”; „Tovább”; „Részletek”; stb.) kattintással a szolgáltató partner oldalán további tájékoztatást kapjon a kiválasztott szolgáltatásról.

 

4.2. Adattovábbítási szolgáltatás:

Abban az esetben, ha a Kalkulátorban végzett összehasonlítás eredményeként a Felhasználó valamely szolgáltatást kiválasztja, lehetősége van arra, hogy annak esetleges igénybevétele előtt a szolgáltatótól (a továbbiakban: Együttműködő Partner) visszahívást kérjen, és ilyen formában tájékozódjon a szolgáltatás további részleteiről. Az adattovábbítási szolgáltatás során nyújtott visszahívási igény az Együttműködő Partner részére történő továbbítása ingyenesen vehető igénybe, azonban minden esetben a Honlapon történő regisztrációhoz kötött.

 1. Adatvédelem

A részletes adatvédelmi rendelkezések az Adatkezelési Szabályzatában olvashatók. A Creditum Partner és a Felhasználó között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése – a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatának hiányában – nem eredményezi a Creditum Partner részére adott adatkezelési hozzájáruláson alapuló adatkezelés automatikus megszűntetését.

Az Impresszumban vagy a Honlap egyéb oldalain közzétett elérhetőségek, úgymint postai címek, telefonszámok, valamint e-mail címek felhasználása szigorúan tilos a korábban nem kért információs anyagok küldésére (spam-mail). A tilalom megszegése jogi következményeket von maga után.

 

 1. Felelősség kizárás

Az erre vonatkozó részletes szabályozás a Felelőség Kizárása menüpontban olvashatók. A Creditum Partner a benne rögzítettek szerint kizárja felelősségét a Honlappal, azon elhelyezett hivatkozásokkal és linkekkel, valamint a Kalkulátorral kapcsolatosan.

 

 1. Panaszkezelési Szabályzat

 

7.1. A panasz bejelentésének módjai

 1. Szóbeli panasz:
  1. személyesen: Creditum Partner Kft. – 1061 Budapest Andrássy út 10. Nyitvatartási idő: hétfőn 10 órától -12 óráig
 2. Írásbeli panasz:
 3. postai úton: Creditum Partner Kft. – 1061 Budapest Andrássy út 10.
 4. elektronikus levélben: info@szemelyi-kolcson-kalkulator.hu
 5. Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is:

Ha meghatalmazott útján jár el az ügyfél, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ám amennyiben az ügy körülményei indokolják a Creditum Partner Kft. saját hatáskörben hozott döntése alapján előírhatja a meghatalmazás ügyvéd által ellenjegyzett okiratba, vagy közokiratba történő foglalását. Elvárás a meghatalmazással szemben, hogy az pontosan tartalmazza az ügyfél, mint meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító adatait, a meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság tartalmát és terjedelmét, különösen, de nem kizárólagosan a meghatalmazással kapcsolatos ügy azonosító adatait, az esetleges időbeli és egyéb korlátait stb. A kritériumoknak nem megfelelő meghatalmazást a Creditum Partner nem fogadja el.

 

7.2. A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása ingyenes, azért külön díj nem számolható fel.

A panasz kivizsgálása az esethez tartozó összes körülmény megvizsgálásával és számbavételével történik.
 

7.2.1 Szóbeli panasz:

A szóbeli panaszt a Creditum Partner a lehető leggyorsabban megvizsgálja, és amennyiben lehetősége van rá, orvosolja is. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Creditum Partner jegyzőkönyvet vesz fel. Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Creditum Partner a panaszról és az ügyfél álláspontjáról is jegyzőkönyvet vesz fel.

A személyesen közölt szóbeli panaszbejelentés esetén készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a Creditum Partner átadja az ügyfél részére. Ebben az esetben a panaszra adott és indokolással ellátott válaszát a Creditum Partner a közlést követő 30 naptári napon belül küldi meg az ügyfélnek.
 

Az alábbiakat legalább tartalmaznia kell a jegyzőkönyvnek:
 

a) az ügyfél neve,

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,

c) a panasz előterjesztésének ideje, helye, módja,

d) a panasz részletes dokumentálása, a panaszos kifogások külön történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél összes kifogása teljes körűen kivizsgálásra kerüljön,

e) a panasszal érintett szerződés száma és ügytől függően ügyfélszám,

f) az ügyfél bizonyítékai, amelyek az által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

g) amennyiben az azonnali kivizsgálása nem lehetséges, - telefonon közölt szóbeli panasz kivételével - a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és

i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.
 

7.2.2. Írásbeli panasz:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspont a panasz bejelentését követő 30 naptári napon belül kerül megküldésre az ügyfélnek.
 

7.3. A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

A Creditum Partnernek a panaszkezelés során különösen a következő adatokra lehet szüksége az ügyféltől, amelyeket kérhet is:
 

a) neve,

b) a Honlapon megadott e-mail cím, illetve egyéb a Creditum Partner által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító,

c) ügyfél igénye,

d) lakcíme, levelezési címe,

e) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,

f) értesítés módja,

g) panasz leírása, oka,

h) telefonszáma,

i) a panasz alátámasztásához szükséges, a Creditum Partner birokában nem lévő, ám az ügyfél birtokában megtalálható dokumentumok másolata

j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetén érvényes meghatalmazás és

k) a panasz kivizsgálásához majd megválaszolásához szükséges további adatok.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Creditum Partner az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 

7.4. A panasz nyilvántartása

A panaszokról és az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Creditum Partner nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

b) a panasz benyújtásának időpontját,

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,

e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának vagy email esetén az elektronikus levél elküldésének dátumát.

A panaszt és az arra adott választ a Creditum Partner három évig őrzi meg.
 

7.5. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

A panasz elutasítása vagy annak kivizsgálására előírt 30 napos válaszadási határidő eredménytelensége esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél a 8. pontban megjelölt területileg illetékes Felügyeleti Hatóságokhoz fordulhat.

 

Területileg illetékes Felügyeleti Hatóságok

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi Osztály vezetője: Dr. Bobál Pál,

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály vezetője Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

 Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Tájékoztatás a hatósági panaszügyintézésről

Ügyféltájékoztató


A Szerző által fenntartott Honlap célja, hogy tájékoztassa a biztosítási és pénzügyi szolgáltatások iránt érdeklődőket. A Honlap az ügyfelek hatékony tájékozódását segíti. Kifejezetten fontos, hogy az Érdeklődő igényeit kielégítő - és a Honlapon található Kalkulátor eredménye alapján választott - szolgáltatás kiválasztását követően érdeklődjön annak pontos részleteiről, mielőtt azt igénybe veszi a szolgáltatónál, végső döntését pedig ezt követően hozzon. Döntése során vegye figyelembe az aktuális és jövőbeni várható pénzügyi teherbíró képességét. A kiválasztott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges döntésének meghozatalában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által üzemeltetett oldal(ak)on (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) elhelyezett útmutatók is a segítségére lehetnek.